Danh sách Trung tâm Tin học trên địa bàn TP Đà Nẵng

Danh sách Trung tâm Tin học trên địa bàn TP Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 10:58 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ee0cc872-bd37-4a04-be0a-5346462aed26