Danh sách trường Trung học cơ sở (THCS) tại Đà Nẵng

Danh sách trường Trung học cơ sở (THCS) tại Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/4510
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 1, 2022, 16:42 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 1, 2022, 16:31 (ICT)