4507

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Danh sách trường Tiểu học tại Đà Nẵng

Nguồn dữ liệu: Danh sách trường Tiểu học tại Đà Nẵng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 1, 2022
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 1, 2022
Ngày tạo Tháng 7 1, 2022
Định dạng Không biết
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike