Danh sách nhà máy điện dự kiến trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2015

Danh sách nhà máy điện dự kiến trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2015

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-125-QD-DTDL-nam-2014-nha-may-dien-tham-gia-Thi-truong-phat-dien-canh-tranh-2015-261894.aspx
Cơ quan cung cấp Bộ Công Thương
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:34 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020, 09:56 (ICT)