Danh sách hành nghề y - khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng

Danh sách hành nghề y - khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng đến 31/12/2021 (Theo Công văn Số: 727/SYT-NVY ngày 17/02/2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/815000
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 1, 2022, 16:54 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 1, 2022, 16:54 (ICT)