Danh sách cơ sở tiêm chủng tỉnh Bắc Ninh

Danh sách cơ sở tiêm chủng tỉnh Bắc Ninh

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:25 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cfd6a230-8343-4826-ae55-854f3b3d0199