Danh sách cơ sở tiêm chủng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách cơ sở tiêm chủng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:25 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/eb402b5a-680b-4e56-b2f0-568467e34359