Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/10/2018 - 07/11/2018

Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/10/2018 - 07/11/2018

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

This dataset has no data

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:18 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:45 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/80c305b8-2f37-424b-9e2d-38157dd771d8