Danh sách các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Danh sách các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/810768
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 1, 2022, 17:08 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 1, 2022, 17:08 (ICT)