Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận

Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau - MRA)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/138626/Danh-sach-cac-phong-thu-nghiem-duoc-thua-nhan--theo-cac-thoa-thuan-thua-nhan-lan-nhau---MRA-.html
Cơ quan cung cấp Bộ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 16:05 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020, 15:02 (ICT)