Danh sách các nhà xuất bản và chi nhánh nhà xuất bản trên địa bàn TP Đà Nẵng

Danh sách các nhà xuất bản và chi nhánh nhà xuất bản trên địa bàn TP Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/62090
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 27, 2022, 14:02 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 27, 2022, 14:02 (ICT)