Danh sách các nhà sách/hiệu sách và cơ sở phát hành trên địa bàn TP Đà Nẵng

Danh sách các nhà sách/hiệu sách và cơ sở phát hành trên địa bàn TP Đà Nẵng (Dữ liệu cập nhật đến 13/6/2022)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/62095
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2022, 11:08 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2022, 11:06 (ICT)