Danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe tại TP. Đà Nẵng

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe tại TP. Đà Nẵng do Sở Y tế Đà Nẵng quản lý tính đến ngày 27/10/2021 (Theo Công văn Số: 5091/SYT-NVY ngày 22/10/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)

Ghi chú: Các danh sách trên không bao gồm các Bệnh viện Bộ, Ngành đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (các Bệnh viện này thuộc thẩm quyền quản lý của y tế các Bộ, Ngành và do cơ quan quản lý y tế các Bộ, Ngành công bố).

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/802497
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2022, 10:58 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 27, 2022, 14:32 (ICT)