Danh sách các đơn vị công bố đủ điều kiện tiêm chủng tại TP. Đà Nẵng

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Sở Y tế TP. Đà Nẵng thông báo danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng. (Theo Thông báo số: 660/TB-SYT ngày 15/02/2022 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng) (đến ngày 15/2/2022)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/816562
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 1, 2022, 16:25 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 1, 2022, 15:30 (ICT)