Danh sách các cơ sở phát hành xuất bản phẩm và xuất bản phẩm điện tử trên địa bàn TP Đà Nẵng

Danh sách các cơ sở phát hành xuất bản phẩm và xuất bản phẩm điện tử trên địa bàn TP Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/818000
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 27, 2022, 14:03 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 27, 2022, 14:03 (ICT)