Thông tin về tuyến xe buýt hoạt động tại Đà Nẵng

Thông tin về tuyến xe buýt hoạt động tại Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/818574
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 27, 2022, 14:16 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 27, 2022, 14:06 (ICT)