Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của bộ tài chính năm 2019

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính năm 2019

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-70-QD-BTC-2020-cong-bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-da-het-hieu-luc-toan-bo-437549.aspx
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 15:17 (ICT)