Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia (Kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 15:10 (ICT)