Danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung

Danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong bộ quốc phòng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-182-QD-BQP-2020-tai-san-cong-mua-sam-trong-nuoc-theo-phuong-thuc-tap-trung-433676.aspx
Cơ quan cung cấp Nguyễn Lê Minh
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:38 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 15:06 (ICT)