DANH MỤC MẪU BIỂU

DANH MỤC MẪU BIỂU

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-66-2019-tt-btc-sua-doi-thong-tu-110-2015-ve-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-thue-177581-d1.html
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 14:52 (ICT)