Danh mục khu vực hàng hải trong khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải

Danh mục khu vực hàng hải trong khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=187969
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 14:49 (ICT)