DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO TCTCVM

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO TCTCVM

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Thong-tu-31-2019-TT-NHNN-he-thong-tai-khoan-ke-toan-ap-dung-cho-to-chuc-tai-chinh-vi-mo-432240.aspx
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 14:44 (ICT)