Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203502
Cơ quan cung cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2021, 08:39 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2021, 08:38 (ICT)