Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203661
Cơ quan cung cấp Bộ Y tế
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2021, 08:37 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2021, 08:36 (ICT)