Danh mục các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật tham gia MRA

Danh mục các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật tham gia MRA

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/138625/Danh-muc-cac-Tieu-chuan--Quy-chuan-ky-thuat-tham-gia-MRA.html
Cơ quan cung cấp Bộ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 16:05 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020, 15:00 (ICT)