Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (để lấy ý kiến góp ý)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (để lấy ý kiến góp ý)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/102415/Du-thao-Qui-chuan-ky-thuat-quoc-gia--de-lay-y-kien-gop-y-.html
Cơ quan cung cấp Bộ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 16:05 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020, 15:10 (ICT)