Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020

Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-24-2017-tt-bct-25168?cbid=19992
Cơ quan cung cấp Bộ Công Thương
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:34 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020, 10:52 (ICT)