Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2021, 10:58 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2021, 10:55 (ICT)