Dữ liệu về chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19 tại Hà Tĩnh

Cung cấp số liệu thống kê, tổng hợp về chi trả chi tiết đến cá nhân của tất cả các huyện, xã, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan cung cấp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:41 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 12, 2020, 15:49 (ICT)