Dữ liệu về cài đặt ứng dụng Bluezone

Dữ liệu cài đặt Bluezone tại các tỉnh, thành, quận huyện trên toàn quốc

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Cục Tin học hóa
Cập nhật lần cuối Tháng 8 11, 2021, 09:57 (ICT)
Ngày tạo Tháng 8 11, 2021, 09:53 (ICT)