Báo cáo Vietnam ICT Index

Báo cáo Vietnam ICT Index: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2020. https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 5, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 5, 2021
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021
Định dạng text/html
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)