Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và ...

TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử
https://neac.gov.vn/tai-lieu-bao-cao/tai-lieu-hoi-thao-tong-ket-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-chuyen-de-giao-ket-hop-dong-chu-ky-xac-thuc-va-thanh-toan-dien-tu

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 6, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 6, 2021
Ngày tạo Tháng 7 6, 2021
Định dạng application/rar
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)