Chất hoạt động bề mặt không ion trên cơ sở dầu thực vật

Đã tổng hợp được chất tạo nhũ không ion monoglixerit từ dầu hạt cao su, sản phẩm được đánh giá bằng phổ hồng ngoại. Nghiên cứu đánh giá khả năng dùng monoglixent tổng hợp được làm chất nhũ hoa và dùng dầu hạt cao su pha dầu tạo được hệ nhũ tương ổn định.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Ngô Thị Thuận
Người cập nhật Đại học Quốc Gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 4 8, 2020, 19:44 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 15:15 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/92b6148d-240a-483c-80f8-0c441d7b5ffc