CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://pcivietnam.vn/
Cơ quan cung cấp PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối Tháng 7 16, 2021, 11:12 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 16, 2021, 11:01 (ICT)