Báo cáo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 12, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 12, 2021
Ngày tạo Tháng 7 12, 2021
Định dạng text/html
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike