Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) hàng năm

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) hàng năm https://www.moha.gov.vn/

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://www.moha.gov.vn/
Cơ quan cung cấp Bộ Nội vụ
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 12, 2021, 17:58 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 12, 2021, 16:42 (ICT)