Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế TPHCM

Mô tả dữ liệu Chứng chỉ hành nghề, Cấp phép hoạt động:

  1. Căn cứ pháp lý:

  2. Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  3. Chứng chỉ hành nghề:

  4. Địa chỉ công bố tại Sở Y Tế: http://thongtin.medinet.org.vn/Chứng-chỉ-hành-nghề.

Thông tin danh sách chứng chỉ hành nghề

1 HoTen: Họ Tên

2 TenQuocTich: Tên quốc tịch

3 SoChungChi: Số chứng chỉ

4 NoiCapChungChi: Nơi cấp

5 NgayCapChungChi: Ngày cấp chứng chỉ

6 TenPhamViHoatDong: Phạm vi hoạt động

7 TinhTrang: Tình trạng

8 TenCoSo: Tên cơ sở

9 DiaChiCS: địa chỉ cơ sở

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:41 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 23, 2020, 11:22 (ICT)