Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa

Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188857
Cơ quan cung cấp Bộ Công Thương
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:34 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020, 09:51 (ICT)