Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất đường mía

Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất đường mía

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-39-2019-tt-bct-30493?cbid=29540
Cơ quan cung cấp Bộ Công Thương
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:34 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020, 09:43 (ICT)