Các dữ liệu cần để xác định suất tiêu hao năng lượng cho cơ sở sản xuất bia

Các dữ liệu cần để xác định suất tiêu hao năng lượng cho cơ sở sản xuất bia

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-39-2019-tt-bct-30493?cbid=29540
Cơ quan cung cấp Bộ Công Thương
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:34 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020, 09:39 (ICT)