BỘ SƯU TẬP SÁCH HÁN NÔM - THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Sách viết bằng chữ Nôm

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://nlv.gov.vn
Cơ quan cung cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam
Người cập nhật Thư viện Quốc gia Việt Nam
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:39 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 12:13 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/05628757-5cd2-47f1-b645-0770f1b77f41