[Biến đổi Khí hậu] Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020

Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/15eb4bcb-9941-46cf-a175-acbab3a224d1