Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam

"Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam" được xuất bản lần đầu vào năm 2012 và từ đó đến nay đã trở thành báo cáo thường niên cung cấp số liệu và kết quả phát triển tài nguyên Internet hàng năm của Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://vnnic.vn/bao-cao-tai-nguyen-internet
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:07 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/1163334a-aaea-4795-8aba-c237b3ec1ca5