Báo cáo dạy nghề Việt Nam năm 2012

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

This dataset has no data

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:18 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:44 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/370b6721-24c6-46c2-af6a-f575c1c1de35