Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1020582
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 6, 2023, 14:10 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 6, 2023, 14:10 (ICT)