Bản tin thị trường lao động số 8 - Viên khoa học lao động xã hội

Bản tin cập nhật thị trường lao động số 8 - Viện Khoa học lao động xã hội

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Viện Khoa học Lao động Xã hội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e0fef635-5ffe-4890-90c0-d3c068efbd1d