Bản tin khởi nghiệp và đồi mới sáng tạo năm 2018

Bản tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:36 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/319d7d55-6598-49e0-8cb8-75a80f8518f0