Bản tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2017

Bản tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Bộ Khoa học và Công nghệ
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:36 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/aac39f62-8526-44eb-a934-9885ae18ddf8