Bản tin khoa học - Viện Khoa học Lao động Xã hội

Sản phẩm định kỳ hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Lao động Xã hội về các lĩnh vực Lao động Việc làm, Người có công và Xã hội

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://www.ilssa.org.vn/
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/f3f6269f-7246-46c7-bf20-6cccf56e67c0