Bản tin khoa học số 50 - Viện khoa học lao động xã hội

Cách mạng công nghiệp 4.0 với vấn đề lao động, việc làm

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Viện Khoa học Lao động Xã hội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/dee476cf-d2f0-4ce9-85c2-7af0e1ff00ab